02.08.2012 - Závažné zistenia v hospodárení VšZP za rok 2011

02.08.2012

Bývalé vedenie VšZP neobvykle skoro schválilo účtovnú závierku za rok 2011 s cieľom vykázať zisk.

Nezávislý audítor individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 v rámci výkonu auditu prezentoval bývalému vedeniu VšZP ešte vo februári 2012 tzv. otvorené otázky auditu. V nich okrem iného upozorňoval aj na potrebu vysporiadania zostatku účtu, na ktorom bolo evidované poistné – oprava migrácie vo výške 33,08 mil. Eur. Podľa audítora zdravotná poisťovňa vykazuje na uvedenom účte aktívum, ktorého položky nevie presne identifikovať, a preto ani nie je zrejmé, kedy a akým spôsobom sú tieto položky z pohľadu VšZP vymožiteľné. Ide o rozdiel, ktorý vznikol z migrácie dát v informačnom systéme VšZP.

Bývalé vedenie namiesto toho, aby vyriešilo túto situáciu, pristúpilo iba k čiastočným účtovným úpravám - znížilo objem sporných aktív, aby z hľadiska číselnej významnosti zistenia nebola daná skutočnosť uvedená v správe audítora, ale len v Liste odporúčaní z auditu. Následne 22.3.2012, teda neobvykle krátko po voľbách, Valné zhromaždenie VšZP schválilo účtovnú závierku VšZP k 31.12.2011, čím znemožnilo novému vedeniu VšZP urovnanie situácie v zmysle odporúčaní audítora - ešte v účtovnej závierke k 31.12.2011. Ak by bývalé vedenie akceptovalo odporúčanie audítora, reálnym hospodárskym výsledkom VšZP za rok 2011 mala byť strata -27,3 mil. Eur a nie zisk +5,7 mil. Eur.

Dňa 4. apríla 2012 bol do VšZP doručený List odporúčaní auditu účtovnej závierky VšZP, v ktorom okrem iného audítor opätovne upozornil na potrebu doriešenia zostatku účtu poistné-oprava migrácie. Keďže do schválenej účtovnej závierky už nemožno vstúpiť, súčasné vedenie môže vyriešiť túto situáciu v zmysle zákonných možností iba účtovaním zostatku daného účtu vo výške 31,8 mil. Eur v bežnom účtovnom období roku 2012 a to na ťarchu neuhradenej straty minulých rokov.

Bratislava 2. 8. 2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.