Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Zmeny od 01. 01. 2021

15.12.2020

Zmeny v zdravotnom poistení od 01. 01. 2021

Podávanie prihlášok novorodencov

Od 1.1.2021 sa vypúšťa v zákonom stanovených prípadoch povinnosť zákonného zástupcu podať pri narodení dieťaťa prihlášku v zdravotnej poisťovni dieťaťa.
Informácie k poisteniu  dieťaťa

Práva a povinnosti  cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou a obetí obchodovania s ľuďmi

O poskytnutí/zániku doplnkovej ochrany cudzincovi a zaradení/vyradení cudzinca z programu obetí bude VšZP oznamovať údaje Ministerstvo vnútra SR (MV SR).

Zdravotnú starostlivosť poskytnutú uvedeným osobám v zmysle zákona uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov, teda VšZP. Uvedené osoby sa budú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazovať  tzv. nárokovým preukazom, ktorý im bude vydaný na základe ich žiadosti vo VšZP. Žiadosť o vydanie nárokového preukazu je možné podať osobne na ktoromkoľvek klientskom pracovisku VšZP alebo zaslaním žiadosti – voľne sformulovaný text s uvedením základných identifikačných údajov žiadajúcej osoby.

Do 31.03.2021 sa cudzinci s poskytnutou doplnkovou ochranou môžu preukazovať aj pôvodným dokladom, ktorý im vydalo MV SR.

Týmto osobám môže vzniknúť na základe ďalších skutočností aj verejné zdravotné poistenie  v zmysle zákona, resp. zdravotné poistenie v inom členskom štáte – v takomto prípade majú povinnosť oznámiť túto skutočnosť VšZP do 8 dní a vrátiť vydaný nárokový preukaz.

Platiteľ poistného  - azylanti

Od 1.1.2021 bude štát platiteľom poistného za azylanta vždy bez ohľadu na jeho ekonomický status iba v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu.

Po skončení tohto prechodného obdobia bude za tieto osoby štát platiť poistné naďalej, iba ak splnia podmienky pre platenie poistného štátom, rovnako ako iné osoby s trvalým pobytom na území SR.

V prípade azylanta, ktorému bol azyl udelený pred 1.1.2021 bude štát platiteľom poistného do 30.6.2021.

Preukazovanie sa poistenca

Okrem aktuálnych možností preukazovania sa poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u jeho poskytovateľa sú od 1.1.2021 akceptované aj možnosti preukázania sa:

  • preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii ZP
  • uvedením RČ v prípade, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca a ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa

Od 01.01.2021 je v zmysle § 20 ods. 1 povinnosťou zamestnávateľa  zasielať „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa“ (mesačný výkaz) výlučne v elektronickej forme a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že mesačné výkazy zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. mesačný výkaz napríklad  za obdobie 12/2020 zaslaný po 01.01.2021 má byť zaslaný v elektronickej forme.
Bližšie informácie k vykazovaniu preddavkov

13. a 14. plat a odvod poistného na verejné zdravotné poistenie

Novelou  zákona č. 595/2003 Z. z.  bolo vypustené ustanovenie § 5 ods. 7, písm. n) a o) , v súvislosti s oslobodením 13. a 14. platu od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov. Tieto príjmy budú súčasťou   vymeriavacieho  základu na poistné na verejné zdravotné poistenie a budú sa z nich odvádzať preddavky na poistné. 

Pri vykazovaní preddavkov na poistné za obdobia január 2021 a neskôr je potrebné uvádzať vo výkaze preddavkov na poistné v položke 14 tela dávky „Suma plnenia oslobodená od platenia poistného“  hodnotu  0.

Zmena v oznamovacích povinnostiach platiteľa poistného

Od 1.1 2021 v súlade § 24 ods.1 písm. c), k), l), m) n) a o)  sa  z uvedených ustanovení vypúšťajú slová písomne, alebo v listinnej podobe.

Uvedená zmena znamená, že platiteľ poistného si s platnosťou od 1.1.2021  bude plniť svoje oznamovacie povinnosti výlučne v elektronickej forme bez ohľadu na počet zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie zaslané po 01.01.2021 majú byť zaslané v elektronickej forme bez ohľadu na vykázané obdobie, t. j. oznámenie  za obdobie 12/2020 zaslané po 01.01.2021 má byť zaslané v elektronickej forme.
Informácie o oznamovacích povinnostiach

Platiteľ poistného – zamestnávateľ oznamuje vznik platiteľa poistného v zmysle § 24 ods. 1 písm. k) zákona o zdravotnom poistení a oznamuje zmenu v jeho údajoch elektronicky.
Informácie o oznamovacích povinnostiach

Pre účely oznámenia zmien u poistenca, SZČO a samoplatiteľov v zmysle § 23 ods. 1, 8 a 11 zákona o zdravotnom poistení je určený formulár Univerzálne oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Predmetné zmeny SZČO a samoplatitelia oznamujú prostredníctvom ePobočky. Zároveň uvedený formulár môže platiteľ poistného použiť aj v listinnej podobe.

Oznamovacie povinnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Oznamovacie povinnosti, ktorých splnenie si  poistenci a platitelia poistného počas krízovej situácie odložili na obdobie najneskôr do ôsmich dní od odvolania krízovej situácie je v zmysle novely zákona potrebné splniť do 8.januára 2021. Ak dôjde k splneniu si povinností v tomto termíne, pokladá sa povinnosť za splnenú včas, teda poistencovi a platiteľovi poistného nehrozí uloženie pokuty za jej nesplnenie.
Informácie o oznamovacích povinnostiach platiteľov a poistencov

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.