Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Stanovisko VšZP k medializovaným obvineniam

20.08.2021

Mimoriadne vážny stav, v ktorom sa najväčšia zdravotná poisťovňa nachádzala, keď ju v máji minulého roku preberalo aktuálne predstavenstvo, si vyžiadalo okamžité zavedenie krízového manažmentu vo viacerých oblastiach. Ozdravné procesy, ktoré VšZP urgentne potrebovala, pochopiteľne, neprivítal s nadšením každý. Zavádzanie kontrolných mechanizmov, audit zmluvných vzťahov, činností a procesov na viacerých úrovniach. To všetko súčasné vedenie postupne zavadzalo s maximálnym úsilím na dosiahnutie transparentnosti a efektívnosti, ktorá roky vo VšZP absentovala. 

Vedenie spoločnosti preto počítalo s vlnou nevôle práve zo strany ľudí, ktorí roky povyšovali svoje osobné záujmy nad záujmy poistencov a profitovali z letargickej pozície poisťovne. Dôrazne však odmietame obvinenia, ktoré sa nezakladajú na pravde, poškodzujú dobré meno VšZP, zavádzajú verejnosť a maria obrovské úsilie zamestnancov, ktorí roky poctivo zastávajú záujmy našich poistencov a už viac ako rok pracujú na reštarte tejto spoločnosti.

V máji 2020 sa nové vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne ujalo svojej funkcie s odhodlaním detailne nastaviť procesy a organizačnú štruktúru, zastaviť odliv poistencov, vybudovať modernú spoločnosť s proklientskym prístupom, ktorá efektívne hospodári s verejnými zdrojmi a spoľahlivo sa dokáže postarať o svojich poistencov, čo sa jej úspešne darí. 

  • Dlhodobo vynakladáme najviac peňazí na jedného poistenca. Napríklad v roku 2019 to bolo až 1 087 eur, čo je o približne 450 eur viac ako dávajú ročne konkurenčné zdravotné poisťovne. Tieto náklady medziročne vzrástli o + 63 eur na 1152 eur/poistenec. 

Máme najvyššiu koncentráciu finančne nákladných skupín poistencov v porovnaní s ostatnými poisťovňami. Inými slovami, až 80 % pacientov z troch najnákladnejších liečebných skupín je v našej starostlivosti

  • Takmer 70 % všetkých onkologických pacientov je poistených vo VšZP. V roku 2019 poisťovňa investovala do liečby rôznych druhov rakoviny takmer 350 miliónov eur. 
  • Vo VšZP je poistených 204 z celkovo 207 hemofilikov na Slovensku a liečba nášho najnákladnejšieho poistenca prekročila v minulom roku sumu až 680 000 eur.
  • Máme najnižšie náklady na prevádzku a dávame najviac do zdravotnej starostlivosti - až 98 percent z poistného, kým súkromné poisťovne 92 – 94 %.  
  • Nevyhnutné zmeny v pobočkovej sieti

V rámci optimalizácie a modernizácie, s cieľom znížiť náklady, zvýšiť efektivitu kvalitu starostlivosti o poistencov, v uplynulom roku prešla zmenou  aj pobočková sieť. Kým v predchádzajúcom období mala VšZP 36 pobočiek a 45 expozitúr v rámci reorganizácie boli všetky klientske miesta zmenené na pobočky, tak, aby poskytovali rovnaký rozsah služieb a servisu a ich počet sa ZNÍŽIL na súčasných 77. Najmenej vyťažené pracoviská boli z dôvodu efektívneho hospodárenia zrušené, iné personálne a najmä kvalitatívne posilnené. Táto reorganizácia útvarov si nevyžiadala žiadne náklady navyše.

  • Zmeny v systéme odmeňovania 

Počas uplynulého roka pracovný pomer s VšZP ukončilo 326 zamestnancov a do VšZP nastúpilo 224 zamestnancov. Tento stav odráža prirodzenú fluktuáciu zamestnancov, ale aj smerovanie spoločnosti, ktorá sa mení v prospech svojich poistencov, aj vo vzťahu k platiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Uvedomujeme si, že kvalitní zamestnanci si zaslúžia aj transparentné a motivujúce odmeňovanie, preto bol vo VšZP vytvorený nový systém odmeňovania, ktorým NEDOŠLO  k navyšovaniu miezd, ale zamestnancom poskytuje väčšie istoty a spoločnosti šancu, ktorá túto nevyhnutnú zmenu realizuje. Systém odmeňovania sa roky nemenil. Zámerne boli určené veľmi nízke dolné hranice miezd, ktoré dávno nekorešpondovali s realitou, čo  zároveň vytváralo priestor na nekoncepčné a netransparentné navyšovania aj v podobe neprehľadných odmienpríplatkov. V niektorých prípadoch išlo až o trojnásobok tarifnej mzdy. 

VšZP pri pracovnoprávnych úkonoch postupuje štandardne. Výberové konania vo VšZP boli organizované vždy transparentne, voľné pracovné miesta boli uverejňované interne  (intranet) aj externe (web vszp.sk, portál profesia.sk), za účasti  resp. v koordinácii zástupcu odboru riadenia ľudských zdrojov a transparentne a korektne prebieha aj ukončenie každého pracovného pomeru. 

  • Zmena počtu členov dozornej rady VšZP

VšZP obdržala od svojho jediného akcionára, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, rozhodnutie o zmene Stanov VšZP, a to vo veci zníženia počtu členov dozornej rady (DR) na 6-člennú DR. Počet jej členov sa teda znížil z 10 na 6, čo je stále viac ako stanovuje legislatíva. Uvedená zmena je plne v pôsobnosti MZ SR, ktoré rozhoduje o počte členov DR, ako aj o osobách menovaných do výkonu funkcie člena DR a uvedenú zmenu, ktorá nastala, je ministerstvo oprávnené uskutočniť aj bez uvedenia dôvodu.

  • Nutná stabilizácia poistného kmeňa VšZP

Medzi tri hlavné dôvody smerujúce k neustále medializovanej strate za rok 2020 vo výške 114 mil. eur patrí výpadok výnosov ako dôsledok pandémie COVID-19 a súvisiacej ekonomickej krízy, pretrvávajúca koncentrácia finančne nákladných skupín v poistnom kmeni VšZP a štruktúra zmluvných vzťahov vo väzbe na paušálne formy úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a dopad prepoistenia z kampane 2019 v počte odídených 145-tisíc poistencov. Tento odliv sa súčasnému vedeniu podarilo zastaviť vďaka úspešnej minuloročnej marketingovej kampani Spojme sily. Napriek nezákonným prepoisťovacím praktikám súkromných zdravotných poisťovní nám od 1. januára 2021 pribudlo takmer 15 000 nových poistencov, čo je najlepší výsledok za posledné štyri roky. Je to pre nás dôležitý signál, že nový benefitný program Peňaženka zdravia je cestou k stabilizácii ako aj náboru poistného kmeňa. 

  • Strategická a koncepčná marketingová komunikácia 

Aktívna komunikácia a prezentácia produktov a služieb je dnes vzhľadom na konkurenčné prostredie, očakávania a potreby klientov v snahe udržať si ich záujem a postavenie na trhu NEVYHNUTNÁ pre každú spoločnosť, ktorá chce napredovať. Platí to aj pre VšZP, ktorá má napriek najväčšiemu poistnému kmeňu dlhodobo najmenšie výdavky na reklamu. Marketingové aj mediálne výdavky sú hradené z vopred schváleného marketingového rozpočtu, ktorý je súčasťou prevádzkového rozpočtu, tzn. nie z rozpočtu vyčleneného na zdravotnú starostlivosť. Marketingový rozpočet sa oproti minulým rokom nenavyšoval, oproti roku 2020 sme dokonca marketingový rozpočet roku 2021 ponížili o 5 %. Aj to aj napriek tomu, že v minulosti marketingová komunikácia VšZP úplne absentovala, bola nekonzistentná a značka týmto prístupom roky trpela. Vďaka zásadne odlišnému, koncepčnému a strategickému prístupu nového vedenia sa marketingový rozpočet využíva omnoho efektívnejšie ako v minulosti, o čom svedčia výsledky minuloročnej kampane.  

  • Novú VšZP tvoria angažovaní zamestnanci 

Odmietame klamlivé tvrdenia o napätej situácii vo vnútri poisťovne. Snahou súčasného vedenia je zmeniť VšZP na modernú, efektívne hospodáriacu, transparentnú spoločnosť, ktorá bude lídrom na trhu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, silnou značkou a spoľahlivým partnerom pre poistencov, platiteľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj pre zamestnancov – pre tých, ktorí sa na nej nechcú nečinne priživovať, ale spolupracovať na jej reštarte a ozdravení. Sme veľmi radi, že naši zamestnanci rozumejú, že manažment zmeny bol pre najväčšiu zdravotnú poisťovňu nevyhnutný. Osobne si to členovia predstavenstva overili aj na niekoľkých spoločných stretnutiach so všetkými zamestnancami poisťovne naprieč celým Slovenskom. O ich angažovanosti svedčí nielen ich svedomitá práca, ale aj reakcie, ktoré od nich denne dostávame.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.