Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Pri nekategorizovaných liekoch je pre VšZP rozhodujúca pridaná hodnota inovácie pre pacienta

25.10.2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) schválila  žiadosť o úhradu lieku Keytruda pre svoju vážne chorú poistenku. V tomto medializovanom prípade sa dali veci do pohybu po tom, keď zdravotná poisťovňa dostala od ošetrujúceho lekára kompletnú žiadosť o úhradu lieku. Keďže liek Keytruda v terapeutickej indikácii, ktorú poistenka potrebuje, nie je kategorizovaný, VšZP podobne ako v iných prípadoch musela zvážiť aj ďalšie aspekty súvisiace s liečbou a jej následnou úhradou. V tomto konkrétnom prípade vydanie pozitívneho stanoviska významne ovplyvnil lekárom očakávaný klinický benefit liečby a jeho predpoklad, že pacientka napriek predchádzajúcemu masívnemu predliečeniu priaznivo zareaguje na inovatívnu liečbu. Ak sa preukáže jej efektívnosť, ošetrujúci lekár môže požiadať o schválenie pokračovania liečby a VšZP ju bude uhrádzať dovtedy, kým z nej bude poistenka profitovať.

V tejto súvislosti VšZP upozorňuje, že pri ochoreniach s tzv. nenaplnenou medicínskou potrebou, kde nie je dostupná žiadna účinná liečba, mieni aj naďalej pri rozhodovaní o úhrade nekategorizovaného lieku prihliadať na pridanú hodnotu inovácie pre pacienta a udržateľnosť financovania požiadaviek na nekategorizované lieky pre všetkých pacientov indikovaných na „výnimkovú“ liečbu.

Podmienky, za ktorých sa nekategorizovaný liek môže hradiť z verejných zdrojov, sa riadia platnou legislatívou, internými normami, štandardnými terapeutickými postupmi platnými v zahraničí alebo v SR a informáciami o charakteristických vlastnostiach produktu, ktorými disponuje výrobca (tzv. SPC lieku). Každý z takýchto prípadov VšZP posudzuje individuálne, pričom prihliada na účinnosť a bezpečnosť liečby pre konkrétneho pacienta. Pri definovaní indikačných kritérií na úhradu inovatívnej liečby VšZP úzko spolupracuje s medicínskymi autoritami v danej oblasti, aby sa zadefinovala cieľová skupina pacientov, ktorí vzhľadom na ich zdravotný stav budú z inovatívnej liečby najviac profitovať. Podmienky úhrady vybraných nekategorizovaných liekov určených pre poistencov VšZP sú vypracované s náležitou starostlivosťou a VšZP ich v písomnej forme poskytuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí žiadajú o úhradu takejto liečby.

V roku 2018 VšZP zaplatila za lieky na výnimku takmer 36 miliónov eur a za prvých 6 mesiacov tohto roka úhrada nekategorizovaných liekov dosiahla už vyše 16 miliónov eur. Úhradu „výnimiek“ podľa § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. treba vnímať ako možnosť financovania liečby pre medicínsky výnimočného pacienta a nie ako paralelný systém úhrad vytvorený popri kategorizácii. VšZP v komunikácii s držiteľmi registrácií liekov dlhodobo presadzuje názor, že ak sa liečba určitým liekom stáva štandardnou a jedinou terapeutickou alternatívou, mala by mať zákonom definované podmienky úhrady a stať sa dostupnou pre každého indikovaného pacienta. To znamená, že výrobca lieku by mal podať žiadosť o jeho kategorizáciu.

Keďže medializovaný prípad poukázal na nejednotný výklad pravidiel schvaľovania nekategorizovaných liekov, VšZP iniciovala rokovania s Národným onkologickým ústavom a ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s cieľom dohodnúť sa na záväzných postupoch  v podobných situáciách.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.