Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Odchodom do inej zdravotnej poisťovne sa bývalí klienti VšZP svojho dlhu nezbavia

21.01.2020

K 1. 1. 2020 odišlo zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) 9 224 klientov s evidovaným neuhradeným poistným vo výške 10,5 milióna eur. Z hľadiska objemu pohľadávok je najviac, až 82,7 %, vymáhaných nútenou formou, prevažne prostredníctvom exekúcie. Aj medzi novými poistencami VšZP je 92 klientov s neuhradenými pohľadávkami k iným zdravotným poisťovniam. Dlžníci nemôžu počítať s tým, že prepoistením ich pohľadávky zaniknú. Jediným spôsobom, ako sa dá raz a navždy zbaviť dlhu na poistnom, je pohľadávky čo najskôr uhradiť.

VšZP sa vždy snaží o dohodu s klientmi

Ak VšZP zistí, že klientovi vznikol nedoplatok na poistnom, snaží sa ho, napriek tomu, že jej to zákon neukladá, vymáhať najskôr nenútenými formami. Samostatne zárobkovo činným osobám a samoplatiteľom zasiela výzvu na úhradu nedoplatku. Až keď na ňu nereagujú a nedoplatok neuhradia, pristupuje k vystaveniu výkazu nedoplatkov. Ak ani potom nedôjde k úhrade pohľadávky, dlžníci dostávajú predexekučné výzvy. V prípade, že ani po doručení predexekučnej výzvy pohľadávka nie je uspokojená, VšZP ju postúpi na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Týmto spôsobom bude VšZP naďalej postupovať aj voči svojim už bývalým klientom s neuhradenými pohľadávkami.    

Nedoplatky na poistnom vznikajú aj z nepozornosti

Nedoplatky na poistnom vznikajú veľmi často len preto, že poistenci a platitelia si na začiatku kalendárneho roka zabudnú upraviť trvalý príkaz a preddavok hradia v pôvodnej výške. Niektorí zasa zabúdajú na to, že ak popri výkone samostatne zárobkovej činnosti boli napr. aj zamestnancami a z tohto dôvodu mali upravenú výšku preddavku na poistné, po skončení súbehu zamestnaní musia zdravotnej poisťovni opäť odvádzať minimálnu sumu preddavku. Tá bola na rok 2020 stanovená vo výške 70,91 eura pre samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov bez súbehu s iným platiteľom poistného. Ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň osobou so zdravotným postihnutím, výška minimálneho preddavku predstavuje 35,45 eura.

Splatnosť nového preddavku na poistné

Novú výšku preddavku na poistné na rok 2020 VšZP už samostatne zárobkovo činným osobám, ktorým vykonala ročné zúčtovanie za rok 2018, oznámila. Klienti dostali túto informáciu spolu s výsledkom ročného zúčtovania a môžu si ju kedykoľvek pozrieť v ePobočke. Správnosť výpočtu preddavku sa dá overiť aj na kalkulačke zverejnenej na internetovej stránke VšZP. Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. To znamená, že novú výšku preddavku na poistné za január 2020 uhradia samostatne zárobkovo činné osoby do 8. februára 2020.

Platobná disciplína má vplyv na zdravotnú starostlivosť

Poistenec, ktorý pravidelne neuhrádza preddavky na poistné, sa po splnení zákonom stanovených podmienok dostáva do zoznamu dlžníkov a z verejného zdravotného poistenia má nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tá sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu spojenej s bezprostredným ohrozením života, keď stav, v ktorom sa osoba nachádza, môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny v správaní a konaní, pod vplyvom ktorých by táto osoba dokázala ohroziť seba alebo svoje okolie. Podrobnosti spresňuje zákon č. 576/2004 Z. z. Poistencovi, ktorého meno je zverejnené v zozname dlžníkov, vznikne nárok na plnú zdravotnú starostlivosť až po splnení podmienok, ktoré stanovuje zákon, ak napr. uzavrie s VšZP splátkový kalendár a riadne ho dodržiava.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.