Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

EPZP je istota, ktorú potrebuje každý dovolenkár

27.06.2018

Cestovať do zahraničia bez poistenia je hazard, ktorý sa nemusí oplatiť. Radšej to ani neskúšajte, pretože nie všetky problémy sa dajú predvídať a do nepríjemnej situácie by ste sa ľahko mohli dostať aj bez vlastného pričinenia. Pri balení kufrov na dovolenku rozhodne nezabudnite na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ak vlastníte obojstranný preukaz poistenca, nachádza sa na jeho opačnej strane.  Po  predložení EPZP máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande  za rovnakých podmienok, aké v rámci systému verejného zdravotného poistenia využívajú vo svojej krajine domáci poistenci. V Srbsku a Macedónsku vám EPZP zaručuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Čo je potrebná a čo neodkladná zdravotná starostlivosť?
Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby a jej poskytnutie sa nedá odložiť do termínu návratu na Slovensko. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určí ošetrujúci lekár. Nejde o takú zdravotnú starostlivosť, kvôli ktorej by osoba potrebovala vycestovať do iného štátu alebo zdravotný stav tejto osoby by si ju nevyžadoval. Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu spojenej s bezprostredným ohrozením života, keď stav, v ktorom sa osoba nachádza, môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny v správaní a konaní, pod vplyvom ktorých by táto osoba dokázala ohroziť seba alebo svoje okolie. Neodkladnou je aj zdravotná starostlivosť poskytnutá pri pôrode.  

Vlani využilo výhody EPZP vyše 12-tisíc poistencov VšZP
Zdravotné problémy v zahraničí riešilo vlani pomocou EPZP 12 297 poistencov, ktorým VšZP uhradila potrebnú zdravotnú starostlivosť za viac ako 6,4 milióna eur. Najviac bolo medzi nimi mladých vo veku 20 – 24 rokov (18 %), ktorým VšZP poskytla potrebnú zdravotnú starostlivosť za takmer 415-tisíc eur. Najdrahšia bola potrebná zdravotná starostlivosť pre 816 seniorov vo veku 65+, ktorá vyšla VšZP na vyše milión eur. Najčastejšími dôvodmi čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti  s využitím EPZP boli hospitalizácia a lekárske ošetrenie. Viacerým poistencom však v roku 2017 znepríjemnili pobyt v zahraničí aj bolesti zubov, ktoré si vyžiadali ošetrenie u stomatológa. Najväčší objem finančných prostriedkov uhradila VšZP za potrebnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku.    

Iba EPZP na cestu do zahraničia nemusí stačiť
Ak sa chystáte na dovolenku, odporúčame vám, aby ste pred cestou do zahraničia uzavreli aj komerčné poistenie, pretože iba poistenie na základe EPZP vám nemusí stačiť. Presvedčil sa o tom poistenec, ktorého vo Francúzsku postihli náhle črevné problémy. Boli také vážne, že tamojší lekári ich museli riešiť operáciou, ktorá si vyžiadala následnú 10-dňovú hospitalizáciu. Keďže poistenec sa pred cestou do zahraničia komerčne nepoistil a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo Francúzsku jeho EPZP neakceptoval, vystavili mu faktúru na takmer 5-tisíc eur. Po návrate na Slovensko požiadal VšZP o refundáciu potrebnej zdravotnej starostlivosti. VšZP mu ponúkla možnosť vybrať si, či má na určenie výšky refundácie použiť ceny, ktoré za rovnaké výkony účtuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku, alebo požiada o prepočet cien vzťahujúcich sa na poistencov vo Francúzsku. Poistenec si  vybral druhú možnosť a dočkal sa nepríjemného prekvapenia. Zahraničný partner rozhodol, že VšZP má povinnosť refundovať poistencovi len 500 eur z celkovej sumy, pretože jej zvyšná časť je vo Francúzsku krytá výlučne zo zdrojov doplnkového a nie verejného zdravotného poistenia. Vzhľadom na to, že poistenec čerpal v zahraničí neodkladnú zdravotnú starostlivosť, dá sa  predpokladať, že ak by pred dovolenkou uzavrel cestovné poistenie, práve z neho by mu komerčná poisťovňa celú liečbu zaplatila.  

Bez EPZP by sa musela predčasne vrátiť na Slovensko Naopak, výhody EPZP ocenila poistenka VšZP, ktorá sa rozhodla vycestovať na niekoľko mesiacov za dcérou do Švajčiarska. Počas pobytu v zahraničí sa jej zhoršili príznaky chronického ochorenia. Musela preto vyhľadať lekára, ktorý jej naordinoval liečbu a odporúčal kontrolu o niekoľko dní. Ak by poistenka nemala so sebou EPZP a spoľahla by sa iba na komerčnú poistku, poisťovňa by jej v plnej výške uhradila neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následnú repatriáciu. Prevoz na Slovensko nebol však pre túto poistenku prijateľný, pretože k dcére do Švajčiarsku sa vybrala na dlhodobý pobyt. Použila preto EPZP, z ktorého mala nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť zohľadňujúcu jej aktuálny zdravotný stav i plánovanú dĺžku pobytu. Vo Švajčiarsku uhradila všetky doplatky, ktoré si štandardne platia poistenci v tejto krajine,  a u dcéry mohla zostať bez prerušenia pobytu tak dlho, ako pôvodne zamýšľala.

EPZP – odpovede na 10 otázok, ktoré vás najviac zaujímajú
Tradične na začiatku leta zaznamenáva call centrum VšZP zvýšený počet telefonátov od poistencov, ktorí sa zaujímajú o EPZP a možnosti jeho využitia. Z odpovedí na najčastejšie otázky sme zostavili poradenský servis, ktorý vám pomôže predísť niektorým problémom alebo ich operatívne riešiť.

 1. Cestujem do krajiny EÚ a nemám platný EPZP. Ako oň môžem požiadať?
  O vydanie EPZP môžete požiadať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP osobne, poštou zaslaním Žiadosti o vydanie obojstranného preukazu poistenca alebo najjednoduchšie vyplnením tohto formulára priamo na webstránke VšZP.
 2. Čo mám urobiť, ak si EPZP do odchodu na dovolenku nestihnem vybaviť?
  Ak odchádzate na dovolenku skôr, je potrebné súčasne s podaním žiadosti o vydanie EPZP požiadať aj o vydanie Náhradného certifikátu k EPZP. VšZP vám ho pošle do 5 dní poštou doporučene do vlastných rúk alebo náhradný certifikát vystaví na počkanie na ktoromkoľvek kontaktnom mieste. Náhradný certifikát k EPZP zaručuje poistencovi rovnaký nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť ako EPZP, avšak platí maximálne 3 mesiace od vystavenia.
 3. Aká je lehota na vystavenie EPZP?
  Lehota na vystavenie EPZP je 30 dní, v praxi to však spravidla trvá 15 dní.
 4. Aké zdravotné výkony sú poistencovi hradené na základe EPZP?
  Z EPZP sa hradí potrebná zdravotná starostlivosť, t. j. taká zdravotná starostlivosť, ktorú ošetrujúci lekár vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacienta považuje za potrebnú. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia je však v každom štáte iný (spravidla užší ako v SR). Všetko ostatné si musí pacient doplatiť sám alebo tieto náklady pokryť z komerčného poistenia.
 5. Prišiel mi od vás EPZP (ako obojstranný preukaz). Doma mám aj klasický papierový, musím ho vrátiť?
  Vrátiť starý preukaz nie je potrebné, zákon takúto povinnosť už neukladá.
 6. Sme v krajine EÚ, nemáme so sebou EPZP, ani uzavreté komerčné poistenie, a dcéra leží v nemocnici. Čo máme robiť, aby sme všetko neplatili?
  V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby poskytovateľ  zdravotnej starostlivosti požiadal o zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP. Je to možné aj prostredníctvom internetovej stránky VšZP, kde je príslušný formulár okrem slovenského aj v anglickom a nemeckom jazyku. Náhradný certifikát zašle  VšZP priamo zdravotníckemu zariadeniu, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť Vašej dcére.
 7. Ak sa už nachádzam v krajine EÚ a nemám EPZP ani náhradný certifikát k EPZP a potreboval by som ošetrenie, ako mám postupovať?
  Za ambulantnú zdravotnú starostlivosti možno zaplatiť v hotovosti a po návrate do SR požiadať VšZP o refundáciu nákladov. Avšak časť nákladov, ktorá v danom štáte nie je krytá verejným zdravotným poistením, nie je refundovateľná, ide spravidla o doplatky pacienta. V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadal o zaslanie Náhradného certifikátu k EPZP. Dá sa to urobiť aj cez internetovú stránku VšZP.
 8. Som ako držiteľka EPZP na dovolenke v členských štátoch Európskej únie, potrebujem lekárske ošetrenie, navštívim lekára, ktorý pôsobí v zariadení patriacom do pôsobnosti verejného zdravotného poistenia a napriek tomu, že sa preukážem EPZP lekár ma núti k hotovostnej úhrade, resp. mi dodatočne zašle domov na adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike faktúru za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ako mám v tomto prípade postupovať?
  Po úhrade faktúry za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môže poistenec požiadať VšZP o preplatenie nákladov prostredníctvom Žiadosti o preplatenie zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ. Náklady za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť sa preplácajú len do výšky, v ktorej sú kryté systémom verejného zdravotného poistenia v štáte ošetrenia EÚ alebo systémom verejného zdravotného poistenia v SR podľa zvoleného spôsobu preplatenia. Náklady za spoluúčasť nemôžu byť predmetom preplatenia zo strany VšZP, pretože sa nehradia z verejného zdravotného poistenia.
 9. Dobrý deň, môžete mi konkrétne povedať, na aké ošetrenie mám nárok, ak mám iba EPZP a na aké, ak mám aj EPZP, aj komerčné poistenie?
  Komerčné poistenie má svoje prednosti, ale i nevýhody. Preto pri ceste do zahraničia odporúčame jeho kombináciu s EPZP. Z hľadiska nároku na zdravotnú starostlivosť poskytuje EPZP v porovnaní s komerčným poistením tieto výhody:
 • nárok na zdravotnú starostlivosť nie je limitovaný maximálnou finančnou čiastkou,
 • nárok na zdravotnú starostlivosť zahŕňa aj akútne ochorenia, ktoré sa vyskytnú u poistenca počas jeho pobytu v inom členskom štáte Únie, a vzťahuje sa taktiež na chronické ochorenia,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti napojení na systém verejného  zdravotného poistenia v iných členských štátoch EÚ by mali podľa európskych nariadení EPZP akceptovať,
 • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, ak sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy),
 • nárok na zdravotnú starostlivosť nie je obmedzený vekom poistenca,
 • v prípade vzniku nároku možno nárokový doklad, t. j. Náhradný certifikát k EPZP vydať aj spätne.  
 1. Som tehotná a cestujem do krajiny EÚ, kde budem potrebovať ošetrenie. Ako mám postupovať?Zdravotná starostlivosť spojená s tehotenstvom a pôrodom sa považuje za potrebnú zdravotnú starostlivosť a je krytá EPZP. Nemôže však ísť o situáciu, že klientka cielene vycestuje do štátu EÚ za účelom pôrodu. V takomto prípade už ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, na ktorú sa výhody EPZP nevzťahujú.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.