Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

BREXIT

23.12.2020

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) k 31. januáru 2020 prestalo byť členom Európskej únie, a to na základe Dohody o vystúpení, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020.

Dohoda stanovila tzv. prechodné obdobie trvajúce od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 (článok 126 dohody), počas ktorého sa naďalej uplatňujú právne predpisy Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a zachovávajú sa všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Práva a nároky vyplývajúce z koordinačných nariadení (teda aj nárok na účasť na systéme zdravotného zabezpečenia) ostávajú zachované a naďalej sa uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia, teda po 31. decembri 2020, pokiaľ:

  • sa osoby pokryté koordinačnými nariadeniami nachádzali v cezhraničnej situácii zahŕňajúcej tak UK ako aj jeden zo štátov EÚ,
  • a v tejto situácii zotrvávajú „bez prerušenia“.

Plná ochrana v oblasti zdravotného zabezpečenia trvá iba do tej doby, kým bez prerušenia trvá cezhraničná situácia osoby.

V situácii bez prerušenie sa považujú aj prípady, ak:

  • dôjde k zmene kategórie osoby (študent sa stane pracovníkom, rodinný príslušník sa stane závislým a pod.)
  • dôjde k prechodu medzi vyššie menovanými situáciami (napr. vyslaný pracovník sa zamestná v štáte vyslania)
  • zmena medzi jednotlivými situáciami nastane v krátkom časovom období (strata práce - 1 mesiac - nová práca).

Pre stanovenie jednoznačnosti sa nižšie uvádzajú modelové situácie osôb, na ktoré sa naďalej budú vzťahovať koordinačné nariadenia:

Marek je občanom Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a jeho bydlisko sa nachádza v SR. Od 15.01.2019 vykonáva v UK činnosť zamestnanca a má vydaný prenosný dokument S1. Dňa 20.12.2020 Marek prišiel do SR na sviatky a 08.01.2021 sa vracia späť a bude pokračovať vo výkone činnosti zamestnanca.

Práva a nároky z koordinačných nariadení sa uplatňujú na dotknuté osoby aj po 31.12.2020 v prípade, ak sa osoba pred koncom prechodného obdobia nachádzala v cezhraničnej situácii.
Marek sa na konci prechodného obdobia nachádzal v cezhraničnej situácii – pracovný pomer s britským zamestnávateľom nebol ukončený a bydlisko sa naďalej nachádzalo v SR, a tá pokračovala aj po skončení prechodného obdobia. Marek bude naďalej podliehať britským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia.

Peter je občanom SR a jeho bydlisko sa nachádza v SR, v UK vykonáva činnosť ako zamestnanec od 01.05.2016. Dňa 31.03.2021 Peter ukončí v UK pracovný pomer a opäť sa v UK zamestná 15.04.2021.

Na konci prechodného obdobia sa Peter nachádzal v cezhraničnej situácii, preto sa na neho vzťahujú britské právne predpisy sociálneho zabezpečenia až do 31.03.2021. Následne v Petrovej situácii síce došlo k prerušeniu, ale toto prerušenie netrvalo dlhšie ako 1 mesiac, preto sa na Petra budú vzťahovať britské právne predpisy sociálneho zabezpečenia aj od 15.04.2021. Peter má nárok aj na vystavenie prenosného dokumentu S1.

Lívia je občiankou SR a v SR má aj bydlisko. Lívia študuje na škole v UK od 01.09.2016. Štúdium ukončí záverečnou skúškou dňa 05.06.2021 a od 21.06.2021 začne v UK vykonávať činnosť ako zamestnanec.

Rovnako ako Peter aj Lívia sa na konci prechodného obdobia nachádzala v cezhraničnej situácii, preto sa na ňu budú aj naďalej vzťahovať slovenské právne predpisy až do 05.06.2021. Keďže prerušenie jej situácie netrvalo dlhšie ako jeden mesiac, budú sa na ňu vzťahovať koordinačné nariadenia aj naďalej. V tomto prípade však vstúpi do britského systému sociálneho zabezpečenia, a to od 21.06.2021.

Daniel a Lucia sú manželia a obidvaja majú bydlisko v SR. Daniel pracuje v UK už od 01.09.2020, Lucia je touto dobou na materskej dovolenke. Dňa 13.02.2021 sa Danielovi a Lucii narodí v SR dieťa. Lucia ukončí materskú dovolenku 15.07.2021 a plynulo prejde na rodičovskú dovolenku.

Keďže Danielova cezhraničná situácia trvala aj pred koncom prechodného obdobia, vzťahujú sa neho britské právne predpisy sociálneho zabezpečenia ako do teraz. Ak mal vystavený prenosný dokument S1, má na neho nárok naďalej. Lucia s dieťaťom budú verejne zdravotne poistené v SR až do nástupu Lucie na rodičovskú dovolenku. Od tohto okamihu, za predpokladu, že v Danielovej situácii nedošlo k žiadnej zmene, sa na Luciu, a ich dieťa začnú vzťahovať britské právne predpisy sociálneho zabezpečenia, pretože budú svoj nárok odvodzovať od Daniela ako jeho nezaopatrení rodinní príslušníci.

Tomáš je ako zamestnanec Ministerstva zahraničných vecí vyslaný na zastupiteľský úrad v Londýne od 01.01.2019, kde sa nachádza aj jeho obvyklé bydlisko a túto službu bude vykonávať do 31.12.2021, kedy dôjde k ukončeniu vyslania a vráti sa späť na Slovensko.

Tomáš sa na konci prechodného obdobia nachádzal v cezhraničnej situácii a tá trvá až do 31.12.2021. Po celú dobu sa na Tomáša budú vzťahovať slovenské právne predpisy sociálneho zabezpečenia a z titulu existencie bydliska v UK bude mať nárok na vystavenie prenosného dokumentu S1.

Charles je občanom UK a dňa 15.11.2020 sa presťahoval na Slovensko, kde vlastní nehnuteľnosť. Od cudzineckej polície získal povolenie na trvalý pobyt na území SR. Charles celý život pracoval len v UK a k 15.01.2021 bol Charlesovi priznaný britský starobný dôchodok.

Keďže sa Charles na konci prechodného obdobia nachádzal v cezhraničnej situácii (presun bydliska z UK do SR), budú sa na Charlesa vzťahovať koordinačné nariadenia aj po konci prechodného obdobia a od 15.01.2021 (ak nebude vykonávať žiadne ekonomické aktivity v SR alebo inom členskom štáte) bude podliehať britským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia a bude mať nárok na prenosný dokument S1.

Osobám, ktoré po 1. 1. 2021 krátkodobo navštívia Spojené kráľovstvo, po predložení platného európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaného slovenskou zdravotnou poisťovňou ostávajú práva na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti zachované na rovnakej úrovni, ako to bolo pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.